Volg ons ook via Facebook   

praktijk fysiotherapie geldermalsen

Dit gedeelte van de website is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw fysiotherapeutische behandeling.
Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak met uw fysiotherapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De WBGO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) is van toepassing. Dit is de overeenkomst tussen de fysiotherapeut en de patiënt met rechten en plichten. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy, recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap.
Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten het pand.
 • U wordt verzocht bij iedere behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone non-marking (sport)schoenen te dragen.
 • Apparaten en oefenmaterialen moeten zorgvuldig worden gebruikt en schoon achtergelaten worden.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.
 • Klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. De folder hierover is te vinden in de wachtruimte..

Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw fysiotherapeut, een registratie bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) van toepassing. U vindt hier onze privacy policy.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Verordening, een aantal regels vastgelegd:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien de patiënt jonger dan 16 jaar is, dient er voor de behandelovereenkomst schriftelijk toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.
 • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is kan een fysiotherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.

Vergoedingen

Vermeltfoort Fysiozorg heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten en prijsafspraken gemaakt. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens de prijslijst. U vindt de actuele tarieven in de wachtruimte.
Het kan zijn dat het voor uw behandeling van belang is dat er verband- en/of hulpmiddelen (zoals tape, beschermende hulpmiddelen) worden gebruikt. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw therapeut zal de kosten hiervan aan u kenbaar maken.

 1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Vermeltfoort Fysiozorg.
 2. De patiënt draagt er zorg voor dat de fysiotherapeut op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringsgegevens.
 3. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen, naast de mogelijkheid van de fysiotherapeut om deze gegevens in te zien.
 4. Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen komen te allen tijden voor rekening van de patiënt.
 5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
 6. Indien de patiënt, na herinnering, verzuimt tot betaling over te gaan, dan is Vermeltfoort Fysiozorg gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Lokatie

De Chamotte 4
4191 GT Geldermalsen

0345 576006
info@vermeltfoortfysiozorg.nl

Openingstijden

maandag: 08.00 - 21.00 uur
dinsdag: 07.00 - 20.00 uur
woensdag: 08.00 - 21.00 uur
donderdag: 07.00 - 18.00 uur
vrijdag: 08.00 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur

In overleg kan hiervan afgeweken worden